Sluit menu
Menu

Groneman B.V., gevestigd aan Amarilstraat 11 7554 TV HENGELO, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.groneman.nl/

Amarilstraat 11
7554 TV HENGELO
Tel.: +31 74 2551105

Persoonsgegevens die wij verwerken
Groneman B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 -  Voor- en achternaam
 -  Geslacht
 -  Adresgegevens
 -  Telefoonnummer
 -  E-mailadres
 -  Locatiegegevens
 -  Gegevens over uw activiteiten op onze website
 -  Internetbrowser en apparaat type
 -  Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marketing@groneman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Groneman B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang, d.w.z.
voor de volgende doelen:
 -  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 -  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 -  Om goederen en diensten bij u af te leveren
 -  Het afhandelen van uw betaling
 -  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 -  Groneman B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en
diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 -  Groneman B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben
voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Groneman B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een
mens (bijvoorbeeld een medewerker van Groneman B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Groneman B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Groneman B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Groneman B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken
Hiervoor verwijzen wij naar de Cookieinstellingen onder https://www.groneman.nl/cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Groneman B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marketing@groneman.nl. Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek. Groneman B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Groneman B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marketing@groneman.nl

 


Offerte aanvragen

Vul onderstaand formulier in en we sturen u zo spoedig mogelijk een passende offerte.


Blijf op de hoogte:


Groneman op Facebook:

Groneman op YouTube:

YouTube
Deze website gebruikt cookies om je beter te kunnen helpen. Instellingen Zonder keuze accepteer je deze cookies.
Cookie instellingen aanpassen

Deze website maakt gebruik van functionele en statistische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

Wij gebruiken de volgende cookies: